หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านโรคไม่ติดต่อ

ระดับพื้นฐาน


ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับพื้นฐาน

ทำ Pre Test

ศึกษาบทเรียน

ทำ Post Test

doneผู้ที่เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตร

ระดับกลาง


กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม, แนบไฟล์ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระดับพื้นฐาน

ทำ Pre Test

ศึกษาบทเรียน

ทำ Post Test

doneผู้ที่เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตร

doneพยาบาลที่จบหลักสูตรรับ CNEU 5 หน่วยคะแนน

done*เรียนจบหลักสูตรภายใน 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค.65*

ระบบสามารถทำงานได้ดีกับ Browser อย่างน้อย Google Chrome เวอร์ชั่น 61 ขึ้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 56 ขึ้นไป และ Safari เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป